zamosc.tv

"Ławka Niepodległości". Projekt na 100. rocznicę odzyskania niepodległości

dodano: 23 kwietnia 2018, źródło: www.lublin.uw.gov.pl

PROJEKT ŁAWKA NIEPODLEGŁOŚCI – ŁAWKA POMNIKOWA UPAMIĘTNIAJĄCA 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI.

Ławka Niepodległości będzie pomnikiem, którego projekt zostanie wyłoniony w konkursie artystyczno-architektonicznym ogłoszonym przez MON. Konkurs potrwa do 22 maja 2018 roku.  Laureaci Konkursu otrzymają nagrody. Nagroda główna to 30 000 zł i dwa wyróżnienia po 8 500 zł.
Ławka Niepodległości będzie ławką multimedialną. Przekaże ważne treści edukacyjne. Będzie odtwarzać nagrania dotyczące tradycji oręża polskiego, wydarzeń związanych z odzyskaniem Niepodległości, a także dziejów „małych ojczyzn”. W ten sposób każda z Ławek Niepodległości będzie związana z lokalną społecznością.
I. Cel Konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu Ławki Niepodległości – ławki pomnikowej łączącej uniwersalny przekaz uczczenia 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz upamiętniającej tradycję, sławę i chwałę oręża polskiego.
II. Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Minister Obrony Narodowej (Organizator), w imieniu którego procedurę konkursową przeprowadza Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej (DEKiD).
III. Podstawy prawne
Konkurs przeprowadza się w oparciu o:
- ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459,
z późn. zm.),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),
- ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.),
- „Koncepcję Programu Ławka Niepodległości upamiętniającego 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości”, zatwierdzoną przez Organizatora,
- niniejszy Regulamin Konkursu.
IV. Klasyfikacja
Przedmiot konkursu został zakwalifikowany jako usługi:
- świadczone przez rzeźbiarzy,
- świadczone przez autorów, kompozytorów, animatorów kultury oraz pozostałych artystów,
- projektowania architektonicznego.
V. Adres organizatora
Dyrektor DEKiD: al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa.
Adres do doręczeń: al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, parter, biuro podawcze Kancelarii Jawnej.
VI. Osoba uprawniona do udzielania informacji o Konkursie
Osobą uprawnioną do udzielania informacji o Konkursie jest Sekretarz Konkursu (Sekretarz) Pan Michał WIATER. Dopuszczone są wyłącznie następujące formy kontaktu z Sekretarzem:
- korespondencja elektroniczna kierowana na adres e-mail mwiater@mon.gov.pl
- korespondencja kierowana faksem na numer 261840151 lub 261840 137
- korespondencja pocztowa kierowana na adres podany w pkt. V.
Każdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści zawartych w Regulaminie Konkursu (Regulamin). Pytania muszą być skierowane najpóźniej na 14 dni roboczych przed ostatecznym terminem składania prac.
ROZDZIAŁ II – Zasady udziału w Konkursie
VII. Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.
2. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową.
3. Uczestnik Konkursu, który złoży więcej niż jedną pracę konkursową lub będzie występował jako współtwórca i/lub twórca w więcej niż jednej pracy konkursowej, zostanie wykluczony z konkursu, a wszystkie prace z jego udziałem zostaną odrzucone.
VIII. Zasady składania prac konkursowych
1. Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski oraz poświadczone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Konkursu.
2. Uczestnicy biorący udział w Konkursie składają prace konkursowe wraz
z oświadczeniami zgodnymi z treścią załączników nr 1, 2 i 3 do niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku, gdy w Konkursie startuje wspólnie kilka osób do pracy konkursowej należy załączyć pełnomocnictwa dla osoby składającej pracę konkursową.
4. Podpisane oświadczenia i pełnomocnictwo (w przypadku określonym w pkt 3), należy włożyć do zaklejonej koperty, zawierającej dane Uczestnika Konkursu (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, tel. kontaktowy, e-mail). Na kopercie należy zamieścić jedynie informację „Dane Uczestnika Konkursu” oraz ośmiocyfrowy numer, składający się z nieułożonych w kolejności i niepowtarzających się cyfr, nadany przez Uczestnika Konkursu. Na kopercie nie należy umieszczać danych Uczestnika Konkursu ani żadnych dodatkowych informacji, poza wskazanymi w niniejszym punkcie.
5. Prace konkursowe wraz z kopertą zawierającą dane Uczestnika Konkursu  należy umieścić w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w którym znajdować się może tylko jedna, nie podpisana praca konkursowa opatrzona wewnątrz i na opakowaniu jedynie ośmiocyfrowym numerem identyfikacyjnym nadanym przez Uczestnika  Konkursu, tym samym, którym opatrzona jest koperta z danymi Uczestnika Konkursu. Korespondencję należy czytelnie oznaczyć w następujący sposób: „Konkurs na projekt Ławki Niepodległości”. Na kopercie nie należy umieszczać danych Uczestnika Konkursu ani żadnych dodatkowych informacji, poza wskazanymi w niniejszym punkcie.
6. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania i dostarczenia prac konkursowych do siedziby Organizatora.
7. Koperty zawierające dane Uczestników Konkursu, ich oświadczenia, o których mowa w pkt 2 i/lub pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 3, pozostaną zamknięte do dnia rozstrzygnięcia Konkursu przez Sąd Konkursowy.
8. Brak wymaganych oświadczeń spowoduje odrzucenie pracy konkursowej, niezależnie od oceny pracy przez Sąd Konkursowy.
IX. Termin składania prac konkursowych
1. Prace konkursowe należy składać na adres Organizatora lub osobiście do Biura Podawczego do dnia 22 maja 2018 r. w godzinach pracy Urzędu
tj. 8.15-16.15.
2. Przez termin złożenia pracy konkursowej, rozumie się datę i godzinę jej doręczenia pod adres wskazany w Regulaminie.
3. Prace konkursowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone uczestnikom, którzy je złożyli.
 

Oceń news:
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz

Wasze komentarze

dodano: 22:54, 24 kwietnia 2018 przez: Za dużo

Jaki długi tekst. Zacytuj