zamosc.tv

Wielkanocny kosz pisanek

dodano: 12.03.2021

Regulamin konkursu online „Wielkanocny kosz pisanek”

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu

INFORMACJE OGÓLNE
Organizator: GOKGZ, tj. Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem.
Tematyka: Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie i sfotografowanie koszyka wielkanocnego z samymi pisankami.
Do konkursu należy zgłaszać zdjęcie dokumentujące efekt samodzielnie wykonanej kompozycji pisanek w koszyczku. Pisanki mogą być „prawdziwe”/naturalne lub wykonane dowolną techniką z dowolnego materiału, np. z papieru, tkaniny, sznurka, tektury, plastiku, itp. Zarówno koszyk, jak i pisanki mogą mieć dowolne wielkość i kształt. Można wykorzystać różne artykuły plastyczne, np. farby, kredki, plastelinę, itp. lub wiele na raz. Można wykorzystać pisanki wykonane w przeszłości podczas różnych zajęć i warsztatów. Zebrane i wyeksponowane w koszyku pisanki należy sfotografować i przesłać zdjęcie do konkursu. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach.
Cele konkursu: 1) Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej. 2) Powrót do tradycji wykonywania koszyków wielkanocnych. 3) Stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych – umożliwienie wszystkim uczestnikom konkursu szerszego ukazania własnej wizji kosza wypełnionego pisankami. 5) Kultywowanie polskich i regionalnych tradycji wielkanocnych.
Harmonogram realizacji konkursu:
1. Termin zgłaszania fotografii do konkursu: do 02 kwietnia 2021 r.
2. Rozwiązanie konkursu i ogłoszenie wyników: do 9 kwietnia 2021 r.
3. Uruchomienie internetowej foto-galerii nadsyłanych zdjęć: 15 marca 2021 r. na gok.gminazamosc.pl.
Uwagi: W sprawach nieuregulowanych regulaminem postępowanie określa organizator – ostateczna interpretacja regulaminu leży po stronie organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, w szczególności z uwagi na pandemię. Ewentualne zmiany będą podawane do wiadomości poprzez komunikaty na stronie internetowej Organizatora www.gok.gminazamosc.pl.
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Jak zgłosić zdjęcie do konkursu? Autorzy przesyłają zdjęcia drogą internetową w formie plików elektronicznych za pomocą specjalnego formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Organizatora, www.gok.gminazamosc.pl, w terminie do 02.04.2021 r. (Uwaga! Formularz będzie dostępny od dnia 12.03.2021 r.).
Kto może wziąć udział w konkursie?
1. Konkurs ma ograniczony zasięg do wybranych powiatów południowej części województwa lubelskiego (powiaty: zamojski, biłgorajski, tomaszowski i hrubieszowski) oraz miast leżących w granicach tych powiatów (dotyczy również miasta Zamość).
2. Konkurs skierowany jest zarówno do osób indywidualnych, w tym reprezentujących grupy nieformalne (np. sekcje, paczki, kluby, koła zainteresowań, itp.), jak i do różnych instytucji (np. domy i ośrodki kultury, biblioteki, szkoły, w tym grupy i klasy, urzędy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, agencje państwowe, itp.) oraz zarejestrowanych organizacji pozarządowych (np. stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich). Dlatego też ocena prac odbędzie się w dwóch kategoriach: I kategoria – osoby indywidualne i grupy nieformalne reprezentowane przez wybrane osoby indywidualne, II kategoria – instytucje, urzędy, szkoły, org. pozarządowe.
3. W konkursie nie bierze udziału GOKGZ i jego pracownicy.
4. W konkursie nie mogą brać udziału grupy reprezentujące komercyjne firmy (podmioty gosp.).
5. Uczestników nieletnich musi reprezentować rodzic / opiekun prawny, zwłaszcza na etapie zgłaszania prac. Za nieletnich uczestników konkursu odpowiadają rodzice / opiekunowie prawni.
Jakie są wymagania wobec treści zdjęcia konkursowego oraz Autora?
1. Zdjęcie służy do udokumentowania własnej kompozycji plastycznej, która powinna zawierać pisanki w koszyczku + dowolne artykuły dekoracyjne. UWAGA! W koszyczku powinny być wyłącznie pisanki bez żadnych innych artykułów spożywczych typowych dla tzw. święconki, czyli standardowego koszyczka wielkanocnego. Pisanki i koszyczek mogą być przystrojone materiałami dekoracyjnymi i ustawione na dowolnym tle i dowolnym podłożu. Za odstępstwa od w/w zasad Organizator może odrzucić zgłoszoną pracę jako nieregulaminową.
2. Zdjęcie musi być w formacie JPG i rozdzielczości min. 1600 pikseli na dłuższym boku.
3. Autor/grupa/instytucja/organizacja/szkoła/klasa/itd. może zgłosić do konkursu 1 zdjęcie.
4. Uczestnik, przesyłając zdjęcie, wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie, rozpowszechnianie zdjęcia przez Organizatora na stronach internetowych prowadzonych przez GOKGZ i w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość.
5. Przesyłając formularzem zdjęcie, autor/uczestnik oświadcza, że:
* ma pełne prawo do dysponowania tym zdjęciem,
* przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego zdjęcia,
* i te w/w prawa nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej.
6. W razie konieczności Autor przedstawi odpowiednie dowody, potwierdzające stan prawny zgłoszonego zdjęcia. Autor przesyłając zdjęcie do konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte na nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. W razie wystąpienia osób trzecich z roszczeniem przeciwko Organizatorowi, w związku z publikacją zdjęcia przesłanego przez Autora, ponosi on za to wszelką odpowiedzialność prawną, a także w razie wystąpienia sporu, Autor zobowiązuje się przystąpić, w jakimkolwiek postępowaniu sądowym, ugodowym i innym, po stronie Organizatora.
Kiedy będą wyniki konkursu, jakie są nagrody i sposoby ich wręczania?
1. Priorytetem w ocenie Jury będzie sama kompozycja pisanek w koszyczku, a nie walory artystyczne zdjęcia lub jego techniczna obróbka czy retusz dla osiągnięcia lepszego efektu artystycznego.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 09.04.2021 r.
3. Skład społecznego Jury zatwierdza Dyrektor GOKGZ, przy czym członkami Jury będą pracownicy GOKGZ i opcjonalnie osoba/y zaproszone przez Organizatora, o ile wyrażą zgodę.
4. Zwycięzcami konkursu zostanie łącznie 6 Autorów – po 3 w każdej kategorii – w kolejności zajmowanych miejsc: I, II, III.
5. Zwycięzcy otrzymają po dyplomie, koszu wiklinowym z treścią spożywczą i pakiecie gminnych materiałów i gadżetów promocyjnych.
6. Wyróżnionych zostanie łącznie 6 Autorów – po 3 w każdej kategorii.
7. Wyróżnieni otrzymają po dyplomie i pakiecie gminnych materiałów i gadżetów promocyjnych.
8. Sposób wręczenia nagród ustali Organizator w zależności od okoliczności epidemicznych, a następnie powiadomi Zwycięzców i Wyróżnionych w stosownym czasie, lecz nie później niż do 16.04.2021 r. W przypadku braku akceptacji ustaleń Organizatora przez Autora, traci on status Zwycięzcy na rzecz kolejnego Autora wg wskazań Jury powołanego ponownie.
9. Relacja z przebiegu konkursu, w tym dane Zwycięzców i opcjonalnie zwycięskie zdjęcia, zostaną opublikowana w serwisie gok.gminazamosc.pl, w gminnym czasopiśmie „Biuletyn Samorządu Gminy Zamość”, na portalu www.facebook.com/zamojski.gok oraz opcjonalnie na www.gminazamosc.pl. Informacja w formie w/w relacji będzie przesłana do mediów lokalnych.
W imieniu organizatora dyr. GOKGZ Jarosław Kalbarczyk

Oceń news:
Umieść na stronie
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz