zamosc.tv

Gdzie może być radny wg członka zarządu?

dodano: 26 stycznia 2018, kategoria: Zebrania mieszkańców

Zebranie mieszkańców osiedla Karolówka.

Oceń wideo:
Poleć znajomym:
Umieść wideo na stronie
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz

Wasze komentarze

dodano: 14:03, 08 kwietnia 2018 przez: dziwny tytuł materiału

Tytuł materiału. To tak jakby zapytać, ile żołnierz ma par butów i z czego i odpowiedzieć: dwie, z czego jedna w magazynie. Zacytuj

dodano: 19:07, 07 kwietnia 2018 przez: Do nizej

Szokkkk Zacytuj

dodano: 15:46, 10 lutego 2018 przez: pieniacz

SZCZERZE?? Jest Pan pieniaczem Zacytuj

dodano: 16:51, 03 lutego 2018 przez: statut

§ 9 3. O zwołaniu Zebrania Mieszkańców powiadamia się Przewodniczącego Rady Miasta, Prezydenta Miasta i radnych z terenu osiedla. Zacytuj

dodano: 16:50, 03 lutego 2018 przez: statut osiedla karolówka

§ 7 Prawo udziału w Zebraniu Mieszkańców przysługuje mieszkańcom osiedla, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do rad gmin. Zacytuj

dodano: 11:57, 30 stycznia 2018 przez: Buahaha

"Pozazdrościć mężowi????" Hehehe....... Zacytuj

dodano: 11:38, 30 stycznia 2018 przez: Misiek

No PO PROSTU nie mogę Zacytuj

dodano: 11:37, 30 stycznia 2018 przez: Misiek

Jak ja nie mogę tego typa... Zacytuj

dodano: 11:33, 30 stycznia 2018 przez: ech

Pani Marta jak zawsze elegancka i merytoryczna, pozazdrościć mężowi. Zacytuj

dodano: 11:17, 30 stycznia 2018 przez: dokumentalista

brawo Panie Dziura wkoncu powiedział to ktoś na głos że sobie radna robi tylko kampanię a jak to usłyszała to jej poszło w pięty. może ja to nauczy trochę kultury i się nie będzie pchała miedzy wódkę a zakąskę dla dobra mieszkańców, ach jaka ona dobra.... Zacytuj

dodano: 19:35, 29 stycznia 2018 przez: BIP karolówka

ogłoszono przetarg na rozbiórkę pięter , na piętrze trzeba zrobić "dziurę" Zacytuj

dodano: 19:24, 29 stycznia 2018 przez: jas

30 marca którego roku?????? Zacytuj

dodano: 18:24, 29 stycznia 2018 przez: Normals

Co wspólnego wazelina może mieć wspólnego z jakimiś piętrami? Zacytuj

dodano: 22:47, 28 stycznia 2018 przez: podobno

Wyznaczono termin do 30 marca. To ten budynek przy Peowiaków. Samowola budowlana Pana Dziury. Zacytuj

dodano: 22:35, 28 stycznia 2018 przez: Budowlaniec.

Proszę zorientowanego o wyjaśnienie, jakie piętra na Osiedlu Karolówka mają być rozebrane i z jakiego powodu. Jako poszukujący pracy chętnie się podejmę jego rozbiórki. Zacytuj

dodano: 22:12, 28 stycznia 2018 przez: L11A

Bardzo niedobre spojrzenie - zacięte, nieprzychylne. Zacytuj

dodano: 22:02, 28 stycznia 2018 przez: ale gdzie?

a gdzie to jest? Zacytuj

dodano: 20:08, 28 stycznia 2018 przez: trzeba czytać

Szkoda, że radni zanim się wybiorą na zebrania osiedli, nie czytają ich statutów. Zacytuj

dodano: 19:58, 28 stycznia 2018 przez: Do nadzoru

Piszecie o piętrach o co chodzi poinformować nadzór a nie hejtowac Zacytuj

dodano: 19:43, 28 stycznia 2018 przez: Gh

Co z tymi pietrami ? kazano je rozebrać czy co Zacytuj

dodano: 19:01, 28 stycznia 2018 przez: A może?

Proponuję żeby Pan Dziura z kilkoma piszącymi na tej stronie zorganizował wybory radnych z osiedla Karolówka i założył mały samorząd. Ci radni nie będą podlegać nikomu ale będzie fajnie! Zacytuj

dodano: 18:50, 28 stycznia 2018 przez: dziadzio

Gdzie się podział mój wnuczek, nigdzie go nie widać, dziadzio się martwi, nie dzwonisz, nie piszesz, martwię się? Zacytuj

dodano: 17:55, 28 stycznia 2018 przez: Burza(krótki wiersz o Mongolii w RM)

Zagrzmiało, zaszumiało, popadało... i? Przestało...Wracaj kobito do szkoły i się nie kompromituj..... Zacytuj

dodano: 17:28, 28 stycznia 2018 przez: Uff

Tak "pokazuje" "obiektywna telewizja" Zacytuj

dodano: 17:13, 28 stycznia 2018 przez: "okulista"

wzrok "bazyliszka" (za Słownikiem Frazeologicznym: ‘spojrzenie nieżyczliwe, pełne nienawiści, świdrujące’) Zacytuj

dodano: 17:09, 28 stycznia 2018 przez: wynika z tego, że

skończ teoretyzować, weź się do roboty, Radnych wybierają Mieszkańcy do Rady Miasta Zamość, a nie osiedla!!! Zacytuj

dodano: 16:51, 28 stycznia 2018 przez: co z tego wynika

Ze statutu wynika, że zarządy osiedla nie podlegają żadnej komisji w Radzie Miasta Zamość, a tym bardziej żadnemu przewodniczącemu żadnej komisji w radzie miasta. O zebraniach osiedli powiadamia się radnych z danego okręgu, innych nie. Zacytuj

dodano: 16:48, 28 stycznia 2018 przez: najciekawsze fragmenty statutu osiedla Karolówka

ragmenty Statutu Osiedla Karolówka w Zamościu, Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/432/2014 Rady Miasta Zamość z dnia 31 marca 2014 roku: 1. Osiedle Karolówka jest jednostką pomocniczą wspólnoty samorządowej miasta Zamościa. 2. Granice osiedla określa uchwała Nr XVIII/186/2012 Rady Miasta Zamość z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Zamość- załącznik Nr 5 1. Do zadań osiedla należy: 1/ współdziałanie z Radą Miasta w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców osiedla, 2/ zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw związanych z ładem przestrzennym, gospodarką, terenami i ochroną środowiska w miejscu zamieszkania, 3/ współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miasta konsultacji projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców osiedla, 4/ współdziałanie w sprawach związanych z budową dróg osiedlowych, zaopatrywaniu w wodę, gaz, energię elektryczną i cieplną, budową urządzeń kanalizacyjnych, 5/ prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu miasta, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 14 – Poz. 1561 6/ współdziałanie z placówkami służby zdrowia w zakresie poprawy stanu zdrowia ludności i stanu sanitarnego osiedla, 7/ współdziałanie z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie opieki społecznej a zwłaszcza w organizowaniu pomocy dla mieszkańców niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, pozbawionych opieki lub znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, 8/ rozwijanie wspólnie z placówkami kultury, znajdującymi się na terenie osiedla, różnorodnych form życia kulturalnego, 9/ organizowanie bazy sportowo – rekreacyjnej i wypoczynkowej na terenie osiedla, oraz współdziałanie w jej właściwym wykorzystaniu, 10/ współdziałanie z placówkami oświatowo - wychowawczymi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz organizacji czasu wolnego, 11/ podejmowaniu działań na rzecz rozwoju sieci handlowej i usługowej na osiedlu, 12/ organizowanie wspólnych działań na rzecz utrzymania porządku, spokoju i czystości na osiedlu, oraz współpraca w tym zakresie z administracją budynków, służbami komunalnymi, a także Policją, Strażą Miejską i Terenową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, 13/ przeciwdziałanie wandalizmowi, umacnianie poszanowania prawa, 14/ wykonywanie innych zadań nałożonych na osiedle przepisami prawa oraz podejmowanie innych spraw istotnych dla mieszkańców osiedla, 1. Zadania określone w § 3 osiedle realizuje w szczególności poprzez : 1/ podejmowanie uchwał w sprawach osiedla w ramach przyznanych prawnie kompetencji, 2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania, 3/ występowanie z wnioskami do Rady Miasta w sprawach dotyczących osiedla, 4/ przekazywanie opinii w sprawach projektów uchwał Rady Miasta dotyczących osiedla , 5/ WSPÓŁPRACĘ Z RADNYMI Z TERENU OSIEDLA, ułatwianie im kontaktów z wyborcami, kierowanie do nich wniosków dotyczących osiedla, 6/ współdziałanie w rozwiązywaniu spraw osiedla z organami samorządu spółdzielczego, 7/ występowanie z wnioskami do wszystkich jednostek, organizacji i instytucji działających na terenie lub na rzecz osiedla, 8/ organizowanie i przeprowadzanie kontroli społecznej, współdziałanie z odpowiednimi komisjami Rady Miasta, 2. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć osiedle nawiązuje współpracę z sąsiednimi osiedlami, może zawierać porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych działań oraz podejmować wspólne uchwały 1. Organami osiedla są : 1/ Zebranie Mieszkańców 2/ Zarząd Osiedla 1. Zebranie Mieszkańców jest organem stanowiącym osiedla. 2. Zebranie Mieszkańców dokonuje wyboru Zarządu Osiedla, który jest organem wykonawczym. 3. Zarząd Osiedla jest organizatorem całokształtu prac osiedla. 3. O zwołaniu Zebrania Mieszkańców powiadamia się Przewodniczącego Rady Miasta, Prezydenta Miasta i RADNYCH Z TERENU OSIEDLA § 11 1. Rozstrzygnięcia Zebrania Mieszkańców zapadają w formie uchwał i wniosków. 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 3. Zebranie Mieszkańców może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania. 4. Z Zebrania sporządza się protokół, który powinien zawierać: 1/ datę, miejsce i godzinę Zebrania, 2/ stwierdzenie jego prawomocności, 3/ zatwierdzony porządek obrad, 4/ przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych wniosków, 5/ podjęte uchwały na Zebraniu. 5. Protokół podpisuje przewodniczący i protokolant. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 16 – Poz. 1561 6. Protokół z Zebrania Mieszkańców z dokumentacją i dołączoną listą obecności Przewodniczący Zarządu Osiedla przekazuje do Przewodniczącego Rady Miasta w terminie do 14 dni po odbyciu Zebrania. § 15 1. Posiedzenie Zarządu Osiedla zwołuje Przewodniczący Zarządu wg potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. 2. O posiedzeniach Zarządu zawiadamia się MIEJSCOWYCH RADNYCH. 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków. § 17 Przewodniczący Zarządu Osiedla: 1. Przewodniczy obradom Zebrania Mieszkańców, Zarządu oraz reprezentuje osiedle. W przypadku nieobecności zastępuje go członek Zarządu. 2. Wykonuje czynności związane z gospodarowaniem środkami finansowymi osiedla. 3. MOŻE UCZESTNICZYĆ w Sesjach Rady Miasta z prawem zabierania głosu w sprawach osiedla ORAZ W POSIEDZENIACH Komisji Samorządu i Porządku Publicznego Rady Miasta. 4. ORGANIZUJE WSPÓŁDZIAŁANIE Zarządu Osiedla z komisjami Rady Miasta oraz RADNYMI Z TERENU OSIEDLA. Zacytuj

dodano: 16:47, 28 stycznia 2018 przez: @po prostu

w przeciwieństwie do ciebie, mi nie płaci nikt Zacytuj

dodano: 16:30, 28 stycznia 2018 przez: po prostu

Ile wam płaci wnuk za pisanie? Zacytuj

dodano: 15:52, 28 stycznia 2018 przez: PATRYK

Nie mam prawa tutaj byc - czy to jest wyzwisko !? Zacytuj

dodano: 15:51, 28 stycznia 2018 przez: PATRYK

Marta wszedzie sie wsadzi! Wstyd! Dziura dobrze powiedzial ! Zacytuj

dodano: 15:38, 28 stycznia 2018 przez: wymiana

członków się niektórych wymieni i statut też się zmieni Zacytuj

dodano: 15:37, 28 stycznia 2018 przez: bauahahaha

co może mieć do powiedzenia pseudo prawnik? Zacytuj

dodano: 15:35, 28 stycznia 2018 przez: Wyborca

Pani radna jak zwykle skoncentrowana i merytoryczna.Talich ludzi potrzeba w samorządzie. Zacytuj

dodano: 15:21, 28 stycznia 2018 przez: statut osiedla - fragmenty

fragmenty Statutu Osiedla Karolówka w Zamościu, Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/432/2014 Rady Miasta Zamość z dnia 31 marca 2014 roku: 1. Osiedle Karolówka jest jednostką pomocniczą wspólnoty samorządowej miasta Zamościa. 2. Granice osiedla określa uchwała Nr XVIII/186/2012 Rady Miasta Zamość z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Zamość- załącznik Nr 5 1. Do zadań osiedla należy: 1/ współdziałanie z Radą Miasta w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców osiedla, 2/ zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw związanych z ładem przestrzennym, gospodarką, terenami i ochroną środowiska w miejscu zamieszkania, 3/ współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miasta konsultacji projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców osiedla, 4/ współdziałanie w sprawach związanych z budową dróg osiedlowych, zaopatrywaniu w wodę, gaz, energię elektryczną i cieplną, budową urządzeń kanalizacyjnych, 5/ prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu miasta, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 14 – Poz. 1561 6/ współdziałanie z placówkami służby zdrowia w zakresie poprawy stanu zdrowia ludności i stanu sanitarnego osiedla, 7/ współdziałanie z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie opieki społecznej a zwłaszcza w organizowaniu pomocy dla mieszkańców niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, pozbawionych opieki lub znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, 8/ rozwijanie wspólnie z placówkami kultury, znajdującymi się na terenie osiedla, różnorodnych form życia kulturalnego, 9/ organizowanie bazy sportowo – rekreacyjnej i wypoczynkowej na terenie osiedla, oraz współdziałanie w jej właściwym wykorzystaniu, 10/ współdziałanie z placówkami oświatowo - wychowawczymi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz organizacji czasu wolnego, 11/ podejmowaniu działań na rzecz rozwoju sieci handlowej i usługowej na osiedlu, 12/ organizowanie wspólnych działań na rzecz utrzymania porządku, spokoju i czystości na osiedlu, oraz współpraca w tym zakresie z administracją budynków, służbami komunalnymi, a także Policją, Strażą Miejską i Terenową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, 13/ przeciwdziałanie wandalizmowi, umacnianie poszanowania prawa, 14/ wykonywanie innych zadań nałożonych na osiedle przepisami prawa oraz podejmowanie innych spraw istotnych dla mieszkańców osiedla, 1. Zadania określone w § 3 osiedle realizuje w szczególności poprzez : 1/ podejmowanie uchwał w sprawach osiedla w ramach przyznanych prawnie kompetencji, 2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania, 3/ występowanie z wnioskami do Rady Miasta w sprawach dotyczących osiedla, 4/ przekazywanie opinii w sprawach projektów uchwał Rady Miasta dotyczących osiedla , 5/ WSPÓŁPRACĘ Z RADNYMI Z TERENU OSIEDLA, ułatwianie im kontaktów z wyborcami, kierowanie do nich wniosków dotyczących osiedla, 6/ współdziałanie w rozwiązywaniu spraw osiedla z organami samorządu spółdzielczego, 7/ występowanie z wnioskami do wszystkich jednostek, organizacji i instytucji działających na terenie lub na rzecz osiedla, 8/ organizowanie i przeprowadzanie kontroli społecznej, współdziałanie z odpowiednimi komisjami Rady Miasta, 2. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć osiedle nawiązuje współpracę z sąsiednimi osiedlami, może zawierać porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych działań oraz podejmować wspólne uchwały 1. Organami osiedla są : 1/ Zebranie Mieszkańców 2/ Zarząd Osiedla 1. Zebranie Mieszkańców jest organem stanowiącym osiedla. 2. Zebranie Mieszkańców dokonuje wyboru Zarządu Osiedla, który jest organem wykonawczym. 3. Zarząd Osiedla jest organizatorem całokształtu prac osiedla. 3. O zwołaniu Zebrania Mieszkańców powiadamia się Przewodniczącego Rady Miasta, Prezydenta Miasta i RADNYCH Z TERENU OSIEDLA § 11 1. Rozstrzygnięcia Zebrania Mieszkańców zapadają w formie uchwał i wniosków. 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 3. Zebranie Mieszkańców może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania. 4. Z Zebrania sporządza się protokół, który powinien zawierać: 1/ datę, miejsce i godzinę Zebrania, 2/ stwierdzenie jego prawomocności, 3/ zatwierdzony porządek obrad, 4/ przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych wniosków, 5/ podjęte uchwały na Zebraniu. 5. Protokół podpisuje przewodniczący i protokolant. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 16 – Poz. 1561 6. Protokół z Zebrania Mieszkańców z dokumentacją i dołączoną listą obecności Przewodniczący Zarządu Osiedla przekazuje do Przewodniczącego Rady Miasta w terminie do 14 dni po odbyciu Zebrania. § 15 1. Posiedzenie Zarządu Osiedla zwołuje Przewodniczący Zarządu wg potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. 2. O posiedzeniach Zarządu zawiadamia się MIEJSCOWYCH RADNYCH. 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków. § 17 Przewodniczący Zarządu Osiedla: 1. Przewodniczy obradom Zebrania Mieszkańców, Zarządu oraz reprezentuje osiedle. W przypadku nieobecności zastępuje go członek Zarządu. 2. Wykonuje czynności związane z gospodarowaniem środkami finansowymi osiedla. 3. MOŻE UCZESTNICZYĆ w Sesjach Rady Miasta z prawem zabierania głosu w sprawach osiedla ORAZ W POSIEDZENIACH Komisji Samorządu i Porządku Publicznego Rady Miasta. 4. ORGANIZUJE WSPÓŁDZIAŁANIE Zarządu Osiedla z komisjami Rady Miasta oraz RADNYMI Z TERENU OSIEDLA. Zacytuj

dodano: 15:03, 28 stycznia 2018 przez: @Karolówka

Nie ma tego na filmie, dlatego zapytam, czy radna zwróciła uwagę na źle spisane wnioski po tym, gdy komisja Uchwał odczytała te wnioski, czy w trakcie pracy komisji? Zacytuj

dodano: 14:51, 28 stycznia 2018 przez: Bauahahaha

A co mądrego może mieć do powiedzenia fryzjerka psów? Zacytuj

dodano: 14:48, 28 stycznia 2018 przez: Jarek

napiszcie do Jarka on jest Prawo i Sprawiedliwość w tym kraju : ) Zacytuj

dodano: 14:40, 28 stycznia 2018 przez: naciski na komisję uchwał

Statut osiedla wyraźnie mówi o tym, jakim tworem i komu podlegającym jest zarząd osiedla. Zarząd Osiedla NIE PODLEGA żadnej komisji w RM! Nie podlega i żaden radny nie ma prawa ingerować w prace Zarządów Osiedli. Komisja Uchwał jest tworem niezależnym. Nikt nie może na ten twór wywierać nacisków. Wywieranie nacisków jest karalne. Korzystanie z przywilejów w takich sprawach raczej też jest karalne. Zacytuj

dodano: 14:38, 28 stycznia 2018 przez: Karolówka

Jaki hejt na radną.... zwróciła delikatnie uwagę ,że wnioski zostały pominięte.Jak to się stało ,że ludzie do tego wybrani doprowadzili do takiej sytuacji.Pani radna prwidłowo dobra robota i proszę dalej tak sumiennie pracować.Mieszkańcy to widzą i doceniają. Zacytuj

dodano: 13:55, 28 stycznia 2018 przez: do wpisu 11;30 @ czy ta

pani radna jest przewodniczącą Komisji Samorządu i Prządku Publicznego, w tej komisji uczestniczą raczej (bo nie wszyscy) przewodniczący zarządów osiedli, zabierają głos w naszych sprawach; nie mają tylko prawa głosowania ale ich wnioski i uwagi są protokołowane przez pracownika Biura Rady Miasta i kierowane do realizacji; radnej Fajfer NIE podlegają, przestań ROZPOWSZECHNIAC PLOTY! jak nie wiesz to idź do ratusza i się dowiedz! NIGDY nie podlegali i mam nadzieję że nie będą !!!! jeżeli ta osoba rozpowszechnia takie informacje nieprawdziwe to trzeba to natychmiast wyprostować, dość kłamstwa a z prawami i obowiązkami radnych to się zapoznaj Zacytuj

dodano: 12:22, 28 stycznia 2018 przez: do "@do 10:19, 28.01" kom. 12.12

dla tego pisz sobie co chcesz p.........u! Zacytuj

dodano: 12:12, 28 stycznia 2018 przez: @do "@do 10:19, 28.01"

Prawdziwa cnota krytyki się nie boi, podobno? Zacytuj

dodano: 12:06, 28 stycznia 2018 przez: do "@do 10:19, 28.01"

spójrz w lustro tam zobaczysz prawdziwego głupca i ignoranta, który nie myśli ! Zacytuj

dodano: 11:57, 28 stycznia 2018 przez: Te, rzecznik z funkcją

"Wujka Dobrej Rady", co " zawsze pomoże, o każdej porze, o mój Boże". Posłuchaj uważnie. Zacznij się nadzorować sama, później zacznij stąpać twardo po Ziemi i pilnuj, ale się, to tyle w konkursie pouczeń... Zacytuj

dodano: 11:30, 28 stycznia 2018 przez: @ czy ta....

Pani radna jest Przewodniczącą Komisji Samorządowej , której podlegają Przewodniczący Zarządów Osiedli więc ma nie tylko prawo ale i obowiązek nadzorować ich pracę na zebraniach osiedlowych. Więc człowieku jak nie masz o czymś pojęcia to nie pisz bzdur tylko weź się za układanie puzzli, podobno kształci to umysł. Zacytuj

dodano: 11:13, 28 stycznia 2018 przez: @do 10:19, 28.01

Tylko głupcy i ignoranci tak myślą. Zacytuj

dodano: 11:11, 28 stycznia 2018 przez: lekarz

...takich członków nie wolno sądzić takich członków trzeba leczyć...przychodnia na Partyzantów jutro już otwarta Zacytuj

dodano: 10:57, 28 stycznia 2018 przez: po prostu

pop prostu.... barak słów Zacytuj

dodano: 10:46, 28 stycznia 2018 przez: do "do poniżej...dużo poniżej"

nie strasz, bo się ze....sz. Poniżej krytyki takie durne komentarze. Zacytuj

dodano: 10:42, 28 stycznia 2018 przez: do kom. 9:58, 28,01

ja też nie pomogę :(, może psychiatra, na cito Zacytuj

dodano: 10:40, 28 stycznia 2018 przez: do poniżej 10:24

ale "bystrzak"... tak troszkę refleksji...rozumu też troszkę, by się przydało Zacytuj

dodano: 10:37, 28 stycznia 2018 przez: do 10:19, 28.01

nie zrozumiałe/aś trudno :), inteligencje trzeba mieć wrodzoną albo wrzuć w google tam są tłumaczenia :) Zacytuj

dodano: 10:36, 28 stycznia 2018 przez: Czy ta smutna baba

Nie ma naprawdę innych zajęć, poza lataniem po zebraniach i pisaniem pochwalnych bzdur pod własnym adresem??? Weź się do pożytecznej roboty, bo ludziska d...mi już rechoczą, jak czarnego klauna widzą.... Zacytuj

dodano: 10:24, 28 stycznia 2018 przez: faryzeizm@do kobranocka

"Piękna" kultura wypowiedzi, czyli kultura osobista, z jednej strony wspaniały ktoś tam , z drugiej wnuczkowy dupowłaz, w tym samochwaleniu przechodzicie sami siebie. A po stałym wykorzystywaniu wyrażenia "jak plują w twarz to mówisz, że deszcz pada" łatwo rozpoznać twórcę posta. Troszkę refleksji, dystansu do siebie. Zacytuj

dodano: 10:19, 28 stycznia 2018 przez: @edukacja do 17:21

clou - wymowa klu, wymowa - nie pisownia, piszemy clou, samo kopiuj-wklej ze słownika nie wystarczy, trzeba jeszcze zrozumieć sens tekstu Zacytuj

dodano: 10:01, 28 stycznia 2018 przez: po prostu

w sup..e Zacytuj

dodano: 10:00, 28 stycznia 2018 przez: po prostu

w d..pie Zacytuj

dodano: 09:58, 28 stycznia 2018 przez: @ do kobranocka

nie wiem która przychodnia weterynaryjna jest czynna w niedzielę bo potrzebna ci pilna porada, sorry- nie pomogę Zacytuj

dodano: 09:20, 28 stycznia 2018 przez: do kobranocki

Chce tylko pomóc a jak nie chcesz pomocy.... to będzie straszyć. Zacytuj

dodano: 09:16, 28 stycznia 2018 przez: do poniżej...dużo poniżej

Nie strasz, że chcesz pomóc. Zacytuj

dodano: 09:06, 28 stycznia 2018 przez: do kobranocka

Radna poświęca swój czas dla mieszkańców, chce pomóc, ale widocznie tego nie rozumiesz albo jesteś wnuczkowym dupowłazem. I dlatego krytykujesz. Jeżeli, ktoś uznaje, że sprawa kwalifikuje się do sądu to po to on jest, żeby rozstrzygnąć. Jeżeli żyjesz w przeświadczeniu, że jak plują w twarz to mówisz, że deszcz pada to tak trzymaj : ) Zacytuj

dodano: 01:44, 28 stycznia 2018 przez: Ja

Ooo obrusy z ratusza Zacytuj

dodano: 20:56, 27 stycznia 2018 przez: kobranocka

ogladam niekończący się serial-horror w roli głownej z tą panią , ludzie naprawdę wiedzą co mówią, czego chcą , po to są zebrania osiedlowe; wielu obecnych na zebraniu tylko z litości nic nie powiedziało na takie niegrzeczne zachowanie pani; śmiech jak się słucha na koniec tłumaczenia tej kobiety która za wszelką cenę chce być górą i straszy sądem, wstyd Zacytuj

dodano: 20:36, 27 stycznia 2018 przez: edukacja do 17:21

Słownik języka polskiego: ”clou [wym. klu] «najważniejsza lub najciekawsza część czegoś»" Mogę pisać jak chcę, interpretacja dla inteligentnych : ) Zacytuj

dodano: 19:27, 27 stycznia 2018 przez: Milerowcy

Brawo radna Zacytuj

dodano: 19:20, 27 stycznia 2018 przez: Herhor

Zebrania osiedlowe dopiero się rozkręcają. Pewnie na każdym zebraniu na osiedlach, gdzie będzie kamera radna Pfeifer będzie się lansować na szkło, jaka to z niej niesamowity samorządowiec, co wszystkiego dopilnuje. Ludzi to drażni. Jej nie zależy na "dobru mieszkańców" tylko na lansie, po wybory idą. I jak p. Dziura dziwak jest, to rozumiem jego irytację - przychodzi babka na zebranie na osiedle, o którego problemach nie ma zielonego pojęcia i się szarogęsi. Zacytuj

dodano: 17:33, 27 stycznia 2018 przez: Ptak

Niskie loty. Zacytuj

dodano: 17:24, 27 stycznia 2018 przez: PODATNIK

Po prostu Czarna Dziura. Dno. Zacytuj

dodano: 17:21, 27 stycznia 2018 przez: @Kurier z Zamościa

Co to jest klu? i co to za organizacja Samorządność Zamojska, że piszesz z dużej litery? Zacytuj

dodano: 17:18, 27 stycznia 2018 przez: hejt

Dziwię się temu hejtowi. Z jednej strony krytykujecie pana Dziurę za niestosowne zachowanie, ale w taki sposób, że go wyzywacie, poniżacie. Kto tu jest gorszy? Krytykowany czy krytykujący? Zacytuj

dodano: 17:17, 27 stycznia 2018 przez: wolny wniosek

pani radna przekaże swojej dobrej koleżance izabeli O. działającej w zarządzie osiedla Kilińskiego co by spłacała swoje długi i oddawała to co pożyczała. to taki wniosek mieszkańców oszukanych przez pani koleżankę Zacytuj

dodano: 17:15, 27 stycznia 2018 przez: powiedzenie

"jak się ktoś h....m, ch....m urodził, to słowikiem, skowronkiem nie umrze" Zacytuj

dodano: 17:14, 27 stycznia 2018 przez: normalne

Pan się normalnie zdenerwował, bo ktoś z zewnątrz, nieuprawniony, ingerował w prace zarządu osiedla. Zacytuj

dodano: 17:10, 27 stycznia 2018 przez: do mieszkaniec

może i D.....upowłaz wnuczka :) a poprostu cham przykto tego słuchać jak taki pyszczy Zacytuj

dodano: 17:10, 27 stycznia 2018 przez: Karolówkowiec

..."prawdziwy" członek z...... :))))) Zacytuj

dodano: 17:09, 27 stycznia 2018 przez: Kurier z Zamościa

Człowiek Roku 2017 - Samorządność i Społeczność Lokalna (Zamość) Marta Pfeifer, Radna Rady Miasta Zamościa, nominowana za niezależność, odwagę, bezkompromisowość w walce o dobro mieszkańców Zamościa. (KLS.158) SMS pod nr 72355 o treści KLS.158 Ta nominacja to klu Samorządności Zamojskiej, uznanie za zaangażwanie w służbę na rzecz Zamościan. Ja juź głsowałem, polecam Pani Radna zasługuje na ten tytuł. Zamościanin pozdrawia Zamościan. Zacytuj

dodano: 17:00, 27 stycznia 2018 przez: mieszkaniec

D.....upowłaz wnuczka :) Zacytuj

dodano: 16:59, 27 stycznia 2018 przez: obiektyw

...po prostu może do psychologa albo do psychiatry? Gdzie szacunek dla kobiety, Radnej? PS. Radny jest Radnym Miasta Zamościa, takie myślenie, że z osiedla jest chore. Nie puszczajcie wypowiedzi tego pana z sesji i innych miejsc to rzuca złe światło na mieszkańcôw w opinii oglądających!!! Zacytuj

dodano: 16:20, 27 stycznia 2018 przez: notatka

Poprostu nie wiem czemu taka agresja. Dlaczego ten pan poprostu tak się zachowuje? Zacytuj

dodano: 16:12, 27 stycznia 2018 przez: @Z

Jak kończą się argumenty, zaczynają sią inwektywy. Zacytuj

dodano: 16:02, 27 stycznia 2018 przez: Z....

Pan Dziura startował do Rady Miasta w poprzednich wyborach i zabrakło głosów? Już był radnym i jakoś nie widziałem spektakularnych działań z jego strony mających na celu poprawę życia mieszkańców. No może za wyjątkiem jednej budowli przy Jednej z głównych ulic w mieście. Pani radna proszę dalej wykonywać swoje obowiązki i nie przejmować się wpisami zazdrosnych i zaślepionych władzą ludzi.. Zacytuj

dodano: 15:37, 27 stycznia 2018 przez: @niżej

Jak lubi być oglądana niech idzie do zoo Zacytuj

dodano: 15:32, 27 stycznia 2018 przez: mieszkaniec

Najważniejszym punktem zebrania było głosowanie nad budżetem obywatelskim. Może by tak jakaś relacja na ten temat. Spięcie na końcu zebrania to mało istotny incydent aczkolwiek medialny.Pozdrawiam. Zacytuj

dodano: 15:29, 27 stycznia 2018 przez: Werek

Jakiego członka znowu się pani pffff fuj czepia. Monstrum nie kobieta Zacytuj

dodano: 14:41, 27 stycznia 2018 przez: Zatroskany

Z całym szacunkiem ale czy ten pan Dziura nie jest osobą uposledzoną intelektualnie? To tylko pytanie Zacytuj

dodano: 14:33, 27 stycznia 2018 przez: @Darek

Darku poczytaj, co jest napisane w ustawie o samorządzie gminnym. Tam wymienione są obowiązki radnych. Radni jako goście obecni na zebraniach osiedlowych nie mają prawa ingerować w obrady. Mogą podpowiadać, sugerować, odpowiadać na pytania mieszkańców dotyczące miasta. I tyle. Zacytuj

dodano: 14:01, 27 stycznia 2018 przez: AntyKODiarz

Nie chodzę, ale nie przeszkadza mi jak ktoś chodzi. A kłamstwem gardzę i kłamcami i oszustami również. Dlatego brzydzę się KODiarzy i POwców. Zacytuj

dodano: 13:41, 27 stycznia 2018 przez: Darek

Obowiązkiem radnego jest reagować momencie nieścisłości we wnioskach mieszkańców. Zacytuj

dodano: 13:33, 27 stycznia 2018 przez: sat

w pierwszym rzędzie momonie Zacytuj

dodano: 13:27, 27 stycznia 2018 przez: @ AntyKODziarz

A do kościółka chodzisz? Brzydzić się to tak po chrześcijańsku . Zastanówcie się czasami co piszecie. Zacytuj

dodano: 13:05, 27 stycznia 2018 przez: AntyKODZiarz

Brzydzę się członkami KODu z Partii Oszustów. Brawo Panie Dzuria! Zacytuj

dodano: 12:51, 27 stycznia 2018 przez: Folwark

Zatoka czerwonych świń Zacytuj

dodano: 12:39, 27 stycznia 2018 przez: wywalić go

błazen !!!!!! tak na osiedlu na niego wołają! wszyscy dziurę znają i nim pomiatają Zacytuj

dodano: 12:39, 27 stycznia 2018 przez: Folwark Świnki?

KAROLOWKA haaaaa Zacytuj

dodano: 12:30, 27 stycznia 2018 przez: czyje emocje?

To nie Dziura z ogromnymi emocjami i drżącym głosem skarży się mieszkańcom do mikrofonu. Zacytuj

dodano: 12:20, 27 stycznia 2018 przez: czy to była groźba?

Co to znaczy, że radna udała się, żeby pomóc? Gdzie w regulaminie zarządu osiedla pisze, że radni z innych dzielnic maja obowiązek pomagać zarządowi na zebraniu osiedla? Na jakiej podstawie radna tak mówi? Przykro mi się zrobiło, jak usłyszałam na tym filmie jak radna mówi do pana Dziury, że spotkają się w sądzie. za co? Czy to była groźba skierowana przez radnego do zwykłego obywatela? Czy na tym polega praca radnych? Na straszeniu mieszkańców Zamościa? Za to, że Dziura protestuje przeciwko ingerencji z zewnątrz? Czy już nic w Zamościu nie może się wydarzyć bez obecności radnej? Zacytuj

dodano: 12:16, 27 stycznia 2018 przez: łamanie prawa

Radni nie mają prawa do ingerowania w prace zarządu osiedla, od tego sa pracownicy biura UM. Zacytuj

dodano: 12:13, 27 stycznia 2018 przez: Szczera rada

Facet ma ogromny problem z emocjami, powinien skorzystać ze wsparcia. Zacytuj

dodano: 11:47, 27 stycznia 2018 przez: Uuu

Zgadywanka - jaka dzielnica Zamościa była kiedyś nazywana Folwark Świnki? Zacytuj

dodano: 11:38, 27 stycznia 2018 przez: karny kut...

Wstyd!!! a taki niby katolik!!! brak kultury!!! wstyd! jak nie lubię radnej i mnie wkur...... mam nadzieję że pozwie tego typa!!! mieszkam na tym osiedlu i dziurka wstyd!!!!! Zacytuj

dodano: 11:14, 27 stycznia 2018 przez: Użytkownik portalu

Brawo pani radna jak zawsze stoi pani na straży porządku tak trzymać . Zacytuj

dodano: 11:05, 27 stycznia 2018 przez: ???

Radni to ktoś z....zewnątrz? Zacytuj

dodano: 10:51, 27 stycznia 2018 przez: mieszkaniec

Zebraniu Mieszkańców Osiedla Karolówka przebiegał zgodnie z porządkiem zatwierdzonym przez mieszkańców. Przewodnicząca Zarządu Osiedla Przedstawiła sprawozdanie z działalności przyjęte przez mieszkańców. Nadano nazwy nowym ulicom na Osiedlu Karolówka. Mieszkańcy zgłaszali wnioski zapisywane przez komisje uchwał i wniosków. Były podziękowania dla Prezydenta Miasta i radnym którzy głosowali za budżetem na 2018 r i inwestycjami w mieście. Wszystko było by OK tylko zakłócono pracę Komisji Uchwał i wniosków i powstało zamieszanie. Mieszkańcy osiedla Karolówka są rozgarnięci i sami poradzą sobie bez pomocy z zewnątrz. Zacytuj

dodano: 10:44, 27 stycznia 2018 przez: Polecam

prawdę o Andrzeju W. Zacytuj

dodano: 10:38, 27 stycznia 2018 przez: mieszkaniec

Komisję uchwał wybrali mieszkańcy i nikt nie ma prawa ingerować w prace komisji nawet radny/a/. Mówi się, że działa się w interesie mieszkańców a głosuje się przeciwko budżetowi i inwestycjom. Hipokryzja. Brawo Jacek. Mam nadzieje że na innych zebraniach też będą odważni mieszkańcy i powiedzą prawdę. Zacytuj

dodano: 10:32, 27 stycznia 2018 przez: uczciwie

Panie powypędzaj Pan wszystkich i zostanie Pan sam. Jest Pan bardzo arogancki i niegrzeczny. Za długo jest w zarządzie i to ma wpływ na zachowanie. Nikt nic nie mówi tylko on. Słowa , że to nie nasza radna, są obrażliwe i nie przystoją członkowi zarządu. Morze Karolówka ma autonomię i rządzi się swoimi prawami? Jeżeli tak , to niech Pan odgrodzi to osiedle. Pani Radna jest przewodniczącą komisji Rady Miasta i dobrze że się angażuje na każdym osiedlu. Kto poza tą Panią tak działa i angażuje się w sprawy naszego miasta? Polecam troszkę umiaru w wypowiedziach i mniej emocji.Brawo-Pani Radna!!!! Wstyd-szanowny Panie, takie zachowanie nie przystoi temu kto się uważa za społecznika!!!!!! Zacytuj

dodano: 10:09, 27 stycznia 2018 przez: Kandydat

Pan Dziura startował do rady ? Zacytuj

dodano: 10:00, 27 stycznia 2018 przez: Do poniżej

Ale chyba trzeba do lekarza weterynarza bo ona już przeraża!?!?!!! Zacytuj

dodano: 09:58, 27 stycznia 2018 przez: Ooo, co ja widzę

Kto, komu i do czego dorasta, dokumentują wbrew woli i zamierzonej manipulacji, wszechobecnej w materiałach video tu emitowanych, wasze nieudolne spoty propagandowe. Krynico "niczego", zmień utwór pochwalny, działalność społeczno-polityczna mierzona jest wymierną efektywnością działań, a nie szczuciem, pluciem, kopaniem wilczych dołów i wszechobecną pogardą dla wszystkich wokół. Aaa, na koniec, jak się czyni podkopy, trzeba być na tyle światłym, by samemu w " dziurze" nie wylądować.... Zacytuj

dodano: 09:58, 27 stycznia 2018 przez: Do niżej

Na lekcje kultury trzeba wysłać panią Pfaifer co każdego dnia widać i slychac. Robi się coraz bardziej męska to może i do lekarza Zacytuj

dodano: 09:47, 27 stycznia 2018 przez: do obiektywnie

znaczy cienką dupę Zacytuj

dodano: 09:43, 27 stycznia 2018 przez: obiektywnie

Obiektywnie podchodząc do tematu to komisja, która zbierała wnioski mieszkańców zrobiła to na skróty jak zawsze. Pan Dziura pokazał brak wychowania i podstawowej wiedzy na temat Rady Miasta. Ktoś poniżej mało odważna istota kryjąca się pod Ooo, co ja widzę pisze o kompetencjach radnej a sam człowiecze jakie masz kompetencje? Obrażasz i plujesz jadem na innych ?Pochwalasz pana Dziurę za to że publicznie ukazał swój brak wychowania?Widać że w kulturze osobistej i dobrym wychowaniu to Ty jesteś cienki jak cytowany przez Ciebie otwór węża. Atakujecie radną tylko dla tego że do pięt jej nie dorastacie i żal wam ściska cztery litery. Zacytuj

dodano: 09:39, 27 stycznia 2018 przez: Magda

Panie Jacku znałem Pana jako spokojnego człowieka, co się stało?, kto Panu kazał tak zaatakować Panią Martę? Przykre jest oglądać jak facet wrzeszczy na kobietę Zacytuj

dodano: 09:25, 27 stycznia 2018 przez: Z kilinskiego

Wg członka to radna nie powinna być prawą ręką i lewą d... innego członka rady pozdrawiam Zacytuj

dodano: 09:24, 27 stycznia 2018 przez: Ooo, co ja widzę

Królowa "czarności i głowy ciemności' pluje od rana, tradycyjnie szczując na ludzi, którzy demaskują jej "pożal się Boże kompetencje", wykorzystując przy tym tubę propagandy dla retard'ów. Proszę nie zapluć klawiatury jadem, bo się spuje.... Tajemniczym zrządzeniem losu na zebraniu bohaterskiego zrywu riposty nie było. Dlaczego? Jeśli ktoś jest " cienki " niczym otwór węża, to tyle może, ile potrafi - szczuć po fakcie. Wreszcie po męsku Pan Jacek sprowadził pusty balon na ziemię.... Zacytuj

dodano: 09:06, 27 stycznia 2018 przez: a

a słoma została czy nadal wystaje? Zacytuj

dodano: 09:06, 27 stycznia 2018 przez: Po prostu cham - społecznik.

Po prostu cham - społecznik. Zacytuj

dodano: 09:06, 27 stycznia 2018 przez: Po prostu cham - społecznik.

Po prostu cham - społecznik. Zacytuj

dodano: 09:06, 27 stycznia 2018 przez: Po prostu cham - społecznik.

Po prostu cham - społecznik. Zacytuj

dodano: 09:06, 27 stycznia 2018 przez: Po prostu cham - społecznik.

Po prostu cham - społecznik. Zacytuj

dodano: 08:52, 27 stycznia 2018 przez: Po krzywo

Po prostu cham - społecznik. Zacytuj

dodano: 08:47, 27 stycznia 2018 przez: @ spostrzegawczy

Radna miała pełne prawo być na tym załadunku darów bo sama w dużej mierze się do nich przyczyniła. Gdyby nie Jej pomoc to darów było by znacznie mniej wiem bo widziałem jak zbierała do koszyka w jednym z zamojskich sklepów.Do obiektywów wcale się tam nie pchała byli inni na pierwszym planie. Szkoda Ci że radna ma klasę i swój styl? Ty pewnie byłeś w gumiakach. Zacytuj

dodano: 08:44, 27 stycznia 2018 przez: woow

dlaczego zaatakowaliście Panią Radną Martę Pfeifer? Zacytuj

dodano: 08:25, 27 stycznia 2018 przez: Z Karolówki

Panie Dziura niech pan powie może co pan zrobił jak był pan radnym? Sami to narobiliście bałaganu, Pan kampanie zaczął robić już dawno i mam nadzieję że mieszkańcy nie dadzą się nabrać na pańskie wystąpienia. Radny nie jest radnym osiedlowym tylko radnym Rady Miasta ale pan powinien to wiedzieć a nie zarzucać radnej że nie jest z tego osiedla. Żenada panie Dziura. Zacytuj

dodano: 08:07, 27 stycznia 2018 przez: po prostu

prawda jest taka, że nie potrafili zanotować wniosków od mieszkańców po prostu do podstawówki Zacytuj

dodano: 07:33, 27 stycznia 2018 przez: max

Mam nadzieję że ta pani radna drugą i ostatnią kadencję raczy nas swoimi mądrościami. Prawda zabolała jak Pan Dziura powiedział kto głosował przeciw. I co na to pani radna ....siedziała jak myszka cichutko. Prawda w oczy kole. Zacytuj

dodano: 07:04, 27 stycznia 2018 przez: po prostu

Jaco dajesz du..y Zacytuj

dodano: 00:08, 27 stycznia 2018 przez: Zarząd do wymiany

Wstyd najpierw nie zanotowano poprawnie wniosków a potem takie coś, wstyd a w niedziele pierwszy do kościoła i umoralnia, ten ,,on” do wywalenia na pysk, pokazał brak kultury wstyd Zacytuj

dodano: 23:36, 26 stycznia 2018 przez: Sluch

O ile mi wiadomo radna jest przewodnicząca komisji samorzadowej i bedzo dobrze ze chciala przyjść na zebranie. Jestem ciekawawy czy jakies wnioski nie zostwly pominiete ze misiala interweniować Zacytuj

dodano: 23:31, 26 stycznia 2018 przez: Prawo i sprawiedliwie

Co sie stalo z tymi pietrami ? Zacytuj

dodano: 23:29, 26 stycznia 2018 przez: uczestnik

dziura dramat Zacytuj

dodano: 23:28, 26 stycznia 2018 przez: Z osiedla

A czy wnioski mieszkancow byly wszystkie spisane dobrze i wszystkie odczytane? To zawsze moze byc dowód w wprawie Zacytuj

dodano: 22:59, 26 stycznia 2018 przez: Mu

Kapania wyborcza pełną gębą, wybory się zbliżają to każda minuta w TV cenna. Ja osobiście nie widzę w zachowaniu Pana Dziury nic, co kwalifikowało się do sądu szczególnie, że przeprosił za swoje zachowanie. I to jest podstawowa różnica pomiędzy zwykłymi obywatelami a radnymi ci pierwsi potrafią przyznać się do błędu. Zacytuj

dodano: 22:52, 26 stycznia 2018 przez: do Spostrzegawczy

dramat i to przez duże D Zacytuj

dodano: 22:51, 26 stycznia 2018 przez: głos z sali

szacun panie Dziura , wiele też osób słyszało kto poparł budżet Zacytuj

dodano: 22:48, 26 stycznia 2018 przez: Spostrzegawczy

Radna musi być zawsze w centrum, nigdy nie zapomnę jak w trakcie załadunku darów dla ofiar nawałnic na pomorzu, przyjechała do miejsca zbiórki w szpileczkach, wyfiokowana, chyba tylko po to aby wszystkie aparaty ją ujęły... dramat Zacytuj

dodano: 22:46, 26 stycznia 2018 przez: Glos z sali

Pani Radna popieramy Pania i pewnie wiele osób zadwiadczy co słyszało Zacytuj

dodano: 22:45, 26 stycznia 2018 przez: Yossarian

Wreszcie ktoś babie prawdę powiedział. Brawo p. Dziura! Zacytuj

dodano: 22:34, 26 stycznia 2018 przez: po prostu

Art. 212 Kodeks karny (KK) . § 1 i 2 Zacytuj

dodano: 22:32, 26 stycznia 2018 przez: po prostu

Po prostu poprosu. POPROSTU. Tyle w temacie. . Zacytuj

dodano: 22:29, 26 stycznia 2018 przez: a szkoda

Dziura dlaczego pomówiłeś Radną? Zacytuj

dodano: 22:24, 26 stycznia 2018 przez: brawo

brawo za odwagę, wreszcie ktoś stawił czoła najmądrzejszej; proszę Pani; trzeba uszanować to co ludzie mówią może w sposób prosty, pani wszędzie miesza a powtarza że staje w obronie mieszkanców zasłaniając sie nami jak zasłoną; proszę to przyjąć też do wiadomości że pycha, arogancja i zadufanie w sobie jest drogą krótką Zacytuj

dodano: 22:23, 26 stycznia 2018 przez: xx

Bardzo mądry człowiek i społecznik Zacytuj

dodano: 22:11, 26 stycznia 2018 przez: ja

po prostu, jaki prostak Zacytuj