zamosc.tv

Komunikat prasowy Lubelskiego Kuratora Oświaty

dodano: 21.11.2020

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty oraz egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie, jak w ubiegłych latach, na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Co istotne - zmiana ta będzie dotyczyła egzaminów wyłącznie w bieżącym roku szkolnym (2020/2021).
Wymagania egzaminacyjne są oparte na wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego i określają  zakres wiadomości i umiejętności, których opanowanie będzie w 2021 r. sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych odpowiednio egzaminu ósmoklasisty czy egzaminu maturalnego.

Zgodnie z zapowiedzią resortu edukacji do końca grudnia 2020 roku będą gotowe stosowne przepisy, a także aneksy do informatorów, dzięki którym uczniowie oraz nauczyciele będą mogli przygotować się do ww. egzaminów. Minister Edukacji i Nauki, po analizie wyników ubiegłorocznych egzaminów oraz uwzględniając obecną sytuację epidemiczną uznał, że w roku szkolnym 2020/2021 r. egzaminy powinny być przeprowadzone na podstawie zawężonego zakresu wymagań podstawy programowej. W tym celu podjął decyzję o powołaniu zespołów eksperckich, których zadaniem było opracowanie propozycji wymagań egzaminacyjnych. Członkami tych zespołów zostali eksperci w zakresie każdego przedmiotu: nauczyciele - praktycy, nauczyciele akademiccy, przedstawiciele CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych.
Zadaniem zespołów było przeanalizowanie obowiązujących podstaw programowych oraz stworzenie – na ich podstawie – wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych przedmiotów w zakresie obu egzaminów. Eksperci przeprowadzili również konsultacje międzyprzedmiotowe, aby wymagania egzaminacyjne dla pokrewnych przedmiotów, np. biologii i chemii, wiedzy o społeczeństwie oraz geografii, były skorelowane i spójne. Efektem pracy zespołów jest przygotowana propozycja wymagań egzaminacyjnych na rok szkolny 2020/2021. 20 listopada br. rozpoczęły się prekonsultacje ww. propozycji wymagań egzaminacyjnych. Uwagi i opinie można składać do 27 listopada pod adresem: prekonsultacje@men.gov.pl. Wszystkie przesłane opinie zostaną przekazane zespołom, które w kolejnym etapie prac dokonają analizy propozycji i zmodyfikują projekt.

Wymagania egzaminacyjne zostaną ogłoszone w grudniu 2020 roku w formie rozporządzenia. Również w grudniu rozpoczną się szkolenia dla doradców metodycznych i nauczycieli, organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Dodatkowo dyrektor CKE opublikuje aneksy do informatorów, zawierające m.in. opisy zmian w formułach arkuszy, zmodyfikowane zakresy struktur gramatycznych dotyczące egzaminów z języków obcych nowożytnych oraz listy lektur do egzaminów z języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.
Po opublikowaniu ostatecznej wersji wymagań egzaminacyjnych, opracowane zostaną arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, które zostaną udostępnione szkołom i zdającym w marcu 2021 r., na około 2 miesiące przed właściwymi egzaminami, które odbędą się w maju 2021 r. Warto podkreślić, że w przypadku egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. uczniowie szkół podstawowych będą mieli więcej czasu na opanowanie i powtórzenie zakresu wymagań, ponieważ w 2021 r. egzamin ten odbędzie się w ostatnim tygodniu maja, a nie jak w roku 2019 – w kwietniu.
Wprowadzenie na potrzeby egzaminów w 2021 r. wymagań egzaminacyjnych wiąże się również z modyfikacją formuły arkuszy egzaminacyjnych. Zmiana ta będzie dotyczyła m.in.:
w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego:
* zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka albo opowiadanie,
* zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze zrozumieniem), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (120 minut),
* możliwości odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania (nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać);
w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki:
* zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczono wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej,
* zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (100 minut),
* zmniejszenia liczby zadań otwartych do rozwiązania (w porównaniu do arkuszy z lat 2019–2020);
w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego:
* zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. obniżony zostanie ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej (poziom A2),
* zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (90 minut),
* ograniczenia/dostosowania zakresu struktur gramatycznych (opublikowanych w Informatorach o egzaminie z poszczególnych języków);
w przypadku egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym:
* zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym (przede wszystkim w zakresie zadań otwartych), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (170 minut);
* w przypadku egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów na poziomie rozszerzonym:
* zniesienia obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu
Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=10889

 

Jolanta Misiak
dyrektor
Wydziału Pragmatyki Zawodowej i Analiz
KO w Lublinie
Oceń news:
Umieść na stronie
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz