zamosc.tv

XIV Sesja Rady Gminy Zamość

dodano: 19 listopada 2019

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz.506 z późn. zm.) zwołuję XIV sesję Rady Gminy Zamość na dzień 28 listopada  2019 r. (czwartek) na godz. 15.30 w  świetlicy wiejskiej w Mokrem.
 

Z wyrazami szacunku
 Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Suchowicz  
Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Wnioski radnych.
9. Odpowiedzi na wnioski radnych.
10. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
12. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
13. Projekt uchwały w  sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
14. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Zamość.
15. Projekt uchwały w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb gminy w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2020 rok.
16. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zamość z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego na rok 2020.
18. Projekt uchwały w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Zamość za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.
19. Informacja z realizacji inwestycji kubaturowych i drogowych.
20. Analiza i ocena realizacji zadań Gminy  z zakresu oświaty i wychowania.
21. Informacja o pracy wójta.
22. Zakończenie sesji.    
Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
Jednocześnie informuję, iż prowadzona będzie transmisja obrad Rady Gminy Zamość oraz utrwalany dźwięk i obraz. Transmisja będzie dostępna na stronie internetowej : www.gminazamosc.tv  Archiwum transmisji sesji Rady Gminy jest udostępniane na stronach : www.ugzamosc.bip.lubelskie.pl oraz  www.gminazamosc.pl
 

Oceń news:
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz